Tárkány község honlapja

Keresés

Közlemény az óvodai beiratkozásról

Tárkány-Ete Közös Fenntartású Napraforgó Óvoda és Konyhája intézménye értesíti a szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre 2023. április 20-án és 2023. április 21-én, csütörtökön és pénteken 8:00-16:00 óra között lehet beíratni gyermekeiket.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét az adott év augusztus 31-ig (azaz 2023.08.31-ig) betölti és még nem jár óvodába!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • — a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája)
  • — a gyermek anyakönyvi kivonata
  • — a gyermek TAJ kártyája
  • — a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 15 munkanap, mely döntésről a beiratkozáskor megadott elérhetőségen értesíti a szülőt az intézmény.