Üdvözöljük weblapunkon
 

Óvoda

Óvoda elérhetőség:

Telefon: 368-009

Cím: Sport u. 12.

 

 

Tárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Sport utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alprogramja és a szakmai programja szerinti nevelés. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakozásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a fenntartó által rendelkezésre bocsájtott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, valamint a fenntartó által előírt szabályzatok, rendeletek, tervek, szakmai programok végrehajtásáért. Az intézményhez főzőkonyha tartozik, feladatai közé tartozik az általános iskolai, és óvodai étkezés. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint képviseli az intézményt. Feladata az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Az adott nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2012.évi CXC tv. 3 mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség – pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ,
  • óvoda pedagógus munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai Önéletrajz, Diploma- Oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozatok: hozzájárulás a pályázatban lévő személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben való kezeléshez, ahhoz, hogy az anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Tamásné nyújt, a 34/458-227. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2945 Tárkány, Fő utca 144. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 125/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
  • Személyesen: Rabiné Hadnagy Bernadett, Komárom-Esztergom megye, 2945 Tárkány, Fő utca 144.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.tarkany.hu – 2017. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.